Fragment pisma Zarządu Dzielnicy Śródmieście do policji
Fragment pisma Zarządu Dzielnicy Śródmieście do policji

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zwrócił się do Komendanta Stołecznej Policji o weryfikację jej ostatnich działań.

To odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców, skarżących się na funkcjonowanie Policji – w tym jej stronniczość.

W piśmie został też zawarty apel o powstrzymanie się od podejmowania działań, które mogą skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Śródmieścia.

Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście:

Sygnały, jakie otrzymujemy od mieszkańców, cała obserwowana sytuacja, budzi nasz niepokój. Choć dbanie o spokój w miejscach publicznych nie jest zadaniem przypisanym do realizacji dzielnicom, a Policja  nie jest jednostką w żaden sposób nam podległą, to czujemy się w obowiązku interweniować za każdym razem, gdy występuje podejrzenie naruszenia interesu naszych mieszkańców. Stąd decyzja o skierowaniu pisma.

Tekst pisma:

W ostatnim czasie otrzymujemy sygnały od mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy mających poczucie stronniczości funkcjonariuszy Policji, a także nieadekwatności ich działań. Wielu mieszkańców stoi na stanowisku, że Policja bezpodstawnie karze wysokimi mandatami i stosuje środki przymusu bezpośredniego wobec osób pokojowo manifestujących swoje poglądy, przy jednoczesnym pobłażliwym traktowaniu osób agresywnych faktycznie niszczących mienie publiczne. Jako przykład ostatniego z ww. zachowań podawana jest sytuacja związana z zamieszkami, które miały miejsce 11 listopada br.

Realizując nasze podstawowe obowiązki, tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz występowanie w jej interesie, prosimy o weryfikację działań podejmowanych przez podległą Panu jednostkę – pod kątem opisanych powyżej zgłoszeń mieszkańców. W przypadku potwierdzenia ich prawdziwości, apelujemy o powstrzymanie się od podejmowania przez stołeczną Policję działań, które mogą skutkować obniżeniem poziomu bezpieczeństwa w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w tym działań ograniczających dyspozycyjność funkcjonariuszy i możliwość natychmiastowej reakcji na zgłoszenia mieszkańców. Powyższe ma szczególne znaczenie dla naszej dzielnicy, która – z uwagi na swój charakter, funkcję i położenie – wymaga największego zaangażowania służb w przeciwdziałanie przestępczości.

Stołeczna Policja, dzięki wieloletniej ciężkiej pracy, zaangażowaniu funkcjonariuszy w wykonywane obowiązki, a także ogromnemu poświęceniu, cieszyła się wśród mieszkańców Warszawy dobrą opinią i zaufaniem. Dotychczasowa świetna współpraca Policji i organów samorządowych umożliwiła zapewnienie spokoju m.in. w Śródmieściu. Przykładem jest choćby unormowanie sytuacji na ul. Nowy Świat, będące owocem naszych wspólnych działań. Zgłaszana przez mieszkańców zmiana kierunku funkcjonowania stołecznej Policji budzi niepokój i stawia pod znakiem zapytania nie tylko dalsze podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, ale także jego utrzymanie.

Wierzymy, że podzieli Pan naszą troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. Liczymy też na kontynuację przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Komendę Rejonową Policji Warszawa I realizacji wspólnych projektów.

Kopia pisma

Fragment pisma Zarządu Dzielnicy Śródmieście do policji